Fri3d Camp 18-20 augustus 2018

Jouw Privacy

Wat doet Fri3d Camp met jouw data?

In het kort: Persoonlijke informatie van Fri3d Camp deelnemers wordt enkel gebruikt voor het organiseren van het kamp en het communiceren met de deelnemers.

Uitgebreide privacyverklaring:

Fri3d Camp, als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, zorgt ervoor dat de gegevensverwerking altijd gebeurt volgens geldende wettelijke en reglementaire regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen. In het bijzonder de “Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG” (Algemene Verordening Gegevensbescherming), en enige andere nationale of internationale regelgeving op vlak van gegevensbescherming die van toepassing is.

Als Fri3d Camp persoonsgegevens vraagt aan de deelnemer die nodig zijn om de goede gang van het kamp te verzekeren, en de deelnemer die gegevens niet wil geven, kan Fri3d Camp weigeren een relatie met deze deelnemer aan te gaan of verder te zetten. De persoonsgegevens worden rechtstreeks bij de deelnemer verzameld, of bij degene die voor meerdere deelnemers het ticket heeft aangekocht of zal aankopen. Personen die gegevens verzamelen en doorgeven aan Fri3d Camp vallen ook onder het toepassingsgebied van deze wettelijke en reglementaire bepalingen. Zij moeten er dus ook voor zorgen dat de deelnemers goed ingelicht is over het feit dat persoonsgegevens doorgegeven worden aan Fri3d Camp. Fri3d Camp gaat er vanuit dat degene die de tickets koopt, de toestemming hiervoor heeft van degenen waarvan zij/hij de informatie doorgeeft, als deze toestemming vereist is.

Na afloop van het kamp worden de gegevens die samenhangen met je ticketaankoop niet langer bewaard dan nodig is om de administratie van het kamp af te handelen.

Het e-mailadres van deelnemers wordt langer bewaard om deelnemers te informeren over volgende edities van Fri3d Camp. Bij deze mails is altijd een eenvoudige uitschrijflink voorzien.